სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის ფაკლუტეტის მიერ 2019 წელს ორგანიზებული 

XII სამეცნიერო კონფერენციის თავისუფალი თემების სექციის მასალები

ლელა ოჩიაური

ნატო გენგიური

გიორგი ცქიტიშვილი

დალი მესაბლიშვილი – მოზარდის სოციალიზაციისა და ემოციური განვითარების ზოგიერთი ასპექტი

ინგა მესხორაძე – ვროპულ-ქართული კულტურა – ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი საწყისი

მანანა ხელაია – თოჯინის როლი და ფუნქცია კაცობრიობის კულტურის ისტორიაში

მაია არჩვაძე – სპორტული თემა, როგორც მხატვრული რეფლექსიის ოხიექტი

პაატა იაქაშვილი –  როგორ კინოსურათებს შეიძლება ეწოდოს თანამედროვე ქართული “საავტორო კინო”?

ეკა კონტრიძე – რეჟისორი ფორმალიზმის ბრალდებით

გვანცა კუპრაშვილი – SOY CUBA (“მე – კუბა”), როგორც კუბელი ქალის სიმბოლო

ზაქარია ჯორჯაძე – კულტურის ტრანსფორმაცია საფრანგეთის დიდი რევოლუციისა და რუსეთის ოქტომბრის რევოლუციის პარადიგმებში

როსტომ კაჭახიძე – წიგნის შემკულობის ეროვნული ტრადიციების შემოქმედებითი ნტერპრეტაციის საკითხი სევერიან მაისაშვილის ილუსტრაციებში

ქეთევან ოჩხიკიძე – “განკითხვის დღის” თემა ქართული და დასავლეთევროპული ტაძრების საფასადო ქანდაკებაში

თეა სხიერელი – თანამედროვე მედია ბაზარზე ბრენდული ჟურნალისტიკის ეფექტიანობის განმაპირობებელი ძირითადი მიზეზები

ნინო გელოვანი – ტელევიზიის სტრუქტურიდან სერიალის ფენომენამდე